Rotating Banner with Links
ad banner
Top Ad
banner ad

சொற்சதுக்கம் 9 – விடைகள்

1. கரம்

2. ரதம்

3. மந்தி

4. தந்தி

5. சந்தி

6. சுடர்

7. கதிர்

8. சதிர்

9. வரம்

10. கதர்

11. சுவர்

12. சமர்

13 தனம்

14. வனம்

15. தவம்

16. தங்கம்

17. சுங்கம்

18. சங்கம்

19. வங்கம்

20. கடகம்

21. திட்டம்

22. வட்டம்

23. கட்டம்

24. வதந்தி

25. வசனம்

26. தகனம்

27. வதனம்

28. திவசம்

29. கவசம்

30. மந்தம்

31. தந்தம்

32. சந்தம்

33. வர்மம்

34. தரகர்

35. சர்வம்

36. மகரம்

37. திரவம்

38. சுரங்கம்

39. தந்திரம்

40. மந்திரம்

41. சத்திரம்

42. சந்தனம்

43. கந்தகம்

44. வசந்தம்

45. மரகதம்

46. சங்கடம்

47. சங்கமம்

48. சுகந்தம்

49. சுதந்திரம்

50. மகரந்தம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

banner ad
Bottom Sml Ad