Rotating Banner with Links
ad banner
Top Ad
banner ad

ரோஜா

பலர் உன்னைப் பார்த்து

புகழ்ந்தார்கள்

அவர்களுக்கு உன்

அழகு மட்டுமே தெரிந்தது!

 

உன்னை உன் தாயிடமிருத்து

பிரித்தவர்களென அவர்களை

நீ வெறுக்கவில்லை!

 

இப்போது உணர்ந்தேன்

உனது  அழகு – உன்

தியாகம் மட்டுமே!

 

 

ச.கிருத்திகா

பி.கே.ஆர் மகளிர் கலைக் கல்லூரி

கோபி.

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

banner ad
Bottom Sml Ad